۲ – ارائه گواهینامه کیفیت :

            در مراحل مختلف ساخت کنترلهای مورد نیاز انجام و گزارشات مربوطه به صورت کتبی به همراه گواهینامه کیفیت کالا ارائه میگردد .  ضمنا ابزار آلات اندازه گیری توسط واحد کالیبراسیون شرکتهای مورد تایید کالیبره  می شوند.

  • نمونه های  گواهی کالیبراسیون ابزارآلات
کنترل کیفیت (1)
کنترل کیفیت (2)
  • نمونه فرمهای کنترلی
کنترل کیفیت (3)
کنترل کیفیت (4)

۳ – آنالیز شیمیایی :

کنترل کیفیت (5)
  • آنالیزهای شیمیایی متریال ریخته گری شده  ارائه  میگردد  .

۴ –  تستهای  PT   و  UT    و MT  مطا بق  با موارد ذکر شده در قرار داد  و نقشه های ساخت  بر روی قطعات انجام شده و گواهینامه مربوطه ارائه میگردد.

کنترل کیفیت (6)
کنترل کیفیت (7)
کنترل کیفیت (8)
کنترل کیفیت (9)

نوشتن دیدگاه